Șef CNGG Anatolie NEGARĂ,
dr. șt. med., conferințiar universitar.

Contacte:
Telefon: +373 22 267 059;
e-mail: cngg.md@gmail.com

Centru Naţional de Geriatrie şi Gerontologie (CNGG) a fost creat prin ordinul Ministerului Sănătăţii RM nr. 469 din 25.12.2007 şi a început activitatea la 01.01.2008.

Structura CNGG:

  1. Secția de geriatrie nr. 1 – 60 de paturi.
  2. Laboratorul științific de gerontologie.
  3. Clinica universitară de Geriatrie pentru instruirea universitară și posruniversitară (studenți, rezidenți, educație continuă).

Scopul principal:
acordarea asistenței organizator-metodice instituțiilor medico-sanitare publice din republică, colaborarea cu centrele similare internaționale pentru implimentarea noilor metode de diagnostic, tratament și profilaxie a maladiilor la persoanele vârstnice, eficientizarea activității prin elaborarea și promovarea politicii unice a statului în domeniul nominalizat.

Obiectivele de bază al CNGG:

  1. Determinarea cercetărilor științifice în domeniul gerontologiei, inclusiv implicațiile ei într-un sens mai larg, precum biologia și fiziologia organismelor, psihologia, sănătatea publică, economia, societatea, demografia, sociologia, antropologia.
  2. Instituirea universitară și postuniversitară în domeniul geriatriei și gerontologiei. Perfecționarea continuă a cadrelor, în special, prin intermediul experților străini.
  3. Formarea instituțională a serviciului geriatric în republică cu crearea secțiilor de geriatrie în toate centrele raionale, inclusiv în regiunea transnistreană.

Laboratorul științific de gerontologie: creat prin Hotărîrea Consiliului Suprem pentru Știință și dezvoltare tehnologică al Academiei de Științe a Moldovei și Hotărării Guvernului nr.1471 din 24.12.2007 privind strategia de dezvoltare a sistemului de sănătate în perioada 2008-2017, art.73. Laboratorului științific de Gerontologie reprezintă o subdiviziune structurală de bază a IP Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, care realizează parteneriatul între știință și învățământ.

Laboratorului științific de Gerontologie funcţionează în incinta IMSP Spitalului Clinic al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecței Sociale, ca parte componentă a  Centrului Național de Geriatrie și Gerontologie.

Scopul laboratorului științific constă în efectuarea cercetătărilor aplicative, privind fortificarea sănătății populației vârstnice. Elaborarea și implimentarea metodelor noi de diagnostic, tratament și profilaxie a polipatologiilor cronice. Elaborarea recomendărilor științifico-practice în scopul ameliorării calității vieții și prelungirii duratei medii de viață a contingentului geriatric.

Proiecte realizate:

  • 2009-2010 „Determinarea factorilor de risc ai senescenţei precoce, elaborarea metodelor noi de diagnostic, tratament şi profilaxie a maladiilor cu incidenţă înaltă la vârstnici”
  • 2011-2014 „Particularităţile patologiei cardiovasculare la vârstnici în corelaţie cu sindroamele mari geriatrice”
  • 2015-2018 „Calitatea vieţii populaţiei vârstnice cu polipatologii din Republica Moldova”

Rezultatele cercetărilor științifice sunt redate în peste 90 de lucrări științifice publicate in reviste nationale si internationale și prezentate la lucrările congreselor nationale cât și internaționale din Româmia, Belarusi, Franța, Irlanda, Italia, Izrael, Olanda.

Totodată, pe parcursul anilor de activitate au fost realizate peste 10 congerese și conferințe naționale cu participare internațională din țările susnumite cu care au fost stabilite colaborări științifico-didactice.